Privacyverklaring Barry Assen Sportpsychologie

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

Informatie over ons bedrijf

Barry Assen Sportpsychologie
Damsterdiep 49, 9711 SH Groningen (bezoekadres)
06-42927139
info@barryassen.nl

Doel en wettelijke basis

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het verwerken van uw intake en bewaken van de voortgang van het traject
 • Het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de begeleiding.
 • Indien van toepassing, het doorgeven van accreditatiepunten bij beroepsverenigingen (bijv. KNGF en Keurmerk Fysiotherapie) na het volgen van bijscholingen

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij met u vooraf overeengekomen. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en ons bedrijf.

Opslag

Uw contactgegevens worden opgeslagen. Bij individuele begeleiding worden mogelijk persoonlijke en medische gegevens. Dit gebeurt uitsluitend na expliciete toestemming. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders overeengekomen. De gegevens worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn. U heeft te allen tijde recht op het inzien van uw dossier, gegevens in uw dossier te wijzigen (rectificatie) en/of het dossier te laten vernietigen. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u een mail sturen naar info@barryassen.nl. Wij zullen vervolgens contact opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

Website

De website verzamelt IP-adressen om SPAM reacties te voorkomen en ongeoorloofd inloggen op de website tegen te gaan om zodoende de website beter te beveiligen. Tevens worden gegevens gebruikt om bezoekersaantallen bij te houden en de website versneld te laden bij terugkomende gebruikers. Deze data worden minimaal 1 keer per kwartaal verwijderd bij het updaten van alle gebruikte plug-ins en websiteversie. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies die specifieke data opslaan die herleidbaar zijn naar de gebruiker.

De website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ons bedrijf heeft hier geen invloed op. Barry Assen Sportpsychologie heeft Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Na het invullen van het contactformulieren op de website worden uw gegevens naar onze emailserver gestuurd. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u te nemen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.barryassen.nl  maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, verzoeken wij u contact op te nemen.

Dossiervorming bij individuele begeleiding

Voor een goede individuele begeleiding is het noodzakelijk dat ik, Barry Assen, gegevens van individuen opsla in een (papieren of digitaal) dossier. Uw dossier bevat aantekeningen over uw situatie en gegevens over eventuele uitgevoerde onderzoeken en interventies. Mogelijk bevat dit dossier persoonlijke en/of medische informatie.  Indien nodig, worden ook in het dossier gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een zorgverlener zoals bijvoorbeeld een huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als sport- en prestatiepsycholoog heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Digitale informatie wordt opgeslagen op een beveiligde harde schijf. Informatie op papier wordt bewaard op een afgesloten plek die niet voor derden toegankelijk is.

Privacy op de nota

Op de factuur die u ontvangt staan hoogstens de volgende gegevens vermeld:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • de datum van begeleiding
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘mentale begeleiding’ of ‘coaching’
 • de kosten van de begeleiding

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor expliciete toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan alstublieft contact op.